KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA

6698 Sayılı Kanun Kapsamında
Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politikalar

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni Amacı ve Yürürlüğü, Veri Sorumlusu Bilgisi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bu belgenin devam eden metninde “Kanun” olarak anılacaktır) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun, kişisel verilerin “veri sorumlusu” olarak sınıflandırılan ve kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişilerce kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esasları ortaya koymaktadır.

Kanun kapsamında kişisel veriler “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak; işleme ise “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmıştır.

Kanun, diğer düzenlemelerinin yanı sıra, veri sorumlularına, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel verisi işlenecek olan veri sahiplerini bilgilendirme/aydınlatma yükümlülüğü getirmiştir. Kanun’un 10. maddesine göre veri sorumluları veri sahiplerini aşağıda listelenen konularda bilgilendirmelidir;

 • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 • Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer hakları,

Bu belge, Rapidsol Bilişim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti’nin (bu belgenin devam eden metninde Rapidsol veya şirketimiz olarak anılacaktır) veri sorumlusu olarak kişisel verilerini işlediği gerçek kişilerin yukarıda belirtilen madde kapsamında aydınlatılması amacıyla oluşturulmuştur. Bu belgenin konusu şirketimizin müşterileri, kurumsal müşterilerinin hissedarları, yetkilileri ve çalışanları, potansiyel müşterileri, iş ortaklarımızın hissedarları, yetkilileri ve çalışanları ile çalışan adaylarımız, ziyaretçilerimiz, yetkili ve hissedarlarımız ve sair üçüncü kişiler olup çalışanlarımıza ilişkin kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hususlar Kanun’a uygun şekilde çalışanlara sunulan ayrı bir aydınlatma metni kapsamında düzenlenmektedir.

Yayınladığımız bu  metin, değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir.

Veri Sorumlusu Bilgileri:

Veri Sorumlusu : Rapidsol Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi
Adresi : Barbaros Mah. Mor Menekşe Sk. Deluxia Suites A Blok No:3A D: 200 Ataşehir / İstanbul
Güvenli E-Posta Adresi : rapidsolbilisim@hs01.kep.tr

1      Kanun’un Kapsamı ve Rapidsol ’un Kanun’dan Doğan Hak ve Yükümlülükleri

1.1    Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin Genel İlkeler

Kanun’un 4. maddesi uyarınca kişisel veriler, Kanun ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun bir şekilde işlenmelidir. Bu kapsamda veri sorumluları kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak aşağıdaki genel ilkelere uymakla yükümlü kılınmıştır:

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

1.2    Kanun Kapsamında Kişisel Veri İşleme ve Paylaşım Amaçları

1.2.1 Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin Amaçlar

Kanun uyarınca kişisel veriler, kural olarak veri sahibinin açık rızası bulunmaksızın işlenememektedir. Bununla birlikte Kanun’un, 5’inci ve 6’ncı maddeleri kapsamında kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler bakımından açık rıza bulunmaksızın veri işlenebilecek bazı durumları belirlemiştir.

Kanun’un 5’inci maddesi uyarınca kişisel veriler, aşağıda listelenmiş durumlarda veri sahibinin önceden alınmış açık rızası bulunmasa dahi (gerekli aydınlatmanın yapılmış olması koşuluyla) işlenebilecektir;

 1. Veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için ilgili verilerin işlenmesinin zorunlu olması,
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
 5. Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Öte yandan, Kanun, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri “özel nitelikli” veya “hassas” kişisel veri olarak tanımlamış ve bunların işlenmesi için daha ağır şartlar öngörmüştür. Buna göre, özel nitelikli kişisel veriler, veri sahibinden açık rıza alınmış bulunan haller dışında ancak aşağıdaki koşullarda işlenebilecektir;

 1. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri, kanunlarda öngörülen hâllerde işlenebilecektir.
 2. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilecektir.

Kişisel veriler, hukuki ilişki kurulması sırasında doğrudan ilgili kişiden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden elde edilebilecektir. Bu kapsamda kişisel veriler; elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden ve yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamlardan toplanabilmektedir.

KVKK’nın 5. maddesinde yer alan hüküm uyarınca kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Kanun istisna olarak açık rıza aranmayacak halleri belirtmiştir. Buna göre Rapidsol tarafından, Kanunda açık hüküm bulunması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda açık rıza aranmaksızın kişisel veriler şirketimiz tarafından işlenebilecektir.

Rapidsol ’ün faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle işlenebilmektedir.

1.2.2 Kişisel Verilerin Paylaşımına ilişkin Amaçlar

Veri işlemeye uygun şekilde, kişisel verilerin üçüncü bir tarafla paylaşılması (aktarım) da ilgili veri sahibinden bu doğrultuda açık rıza alınmış olmasına tabi kılınmıştır. Ancak Kanun’un 8. maddesine göre veri işlemeye izin verilen şartlarda veri aktarımı da gerçekleştirilebilmekte olup bu doğrultuda yukarıda “2.2 Kanun Kapsamında Kişisel Veri İşleme ve Paylaşım Amaçları” maddesinde belirtilen şartların varlığı halinde veri sahibinin rızası bulunmasa dahi kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri aktarımı yapılabilecektir.

Kanun, kişisel verilerin üçüncü taraflara aktarımı ile ilgili olarak yurtdışına aktarımı özel koşullara bağlamıştır. Buna göre, kişisel veriler aşağıda listelenmiş durumlarda yurtdışına aktarılabilmektedir.

 1. Veri sahibinin açık rızasının bulunması halinde, veya
 2. Veri sahibinin açık rızası bulunmadığı ancak yukarıda belirtilen diğer şartlardan bir veya birkaçının karşılandığı hallerde;
 • Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunması ve
 • Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunmaması durumunda veri sorumlusunun ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlusu ile yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin alınması kaydıyla.

1.3    Kanun Kapsamı Dışında Kalan Haller

Kanun’un 28. maddesi uyarınca aşağıdaki durumlarda Kanun uygulanmayacaktır:

 1. Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 2. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 4. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarat faaliyetleri kapsamında işlenmesi.
 5. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

2      Kişisel Verilerin Şirketimiz Tarafından İşlenmesi

2.1    Rapidsol Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Kategorileri

Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tarafları aşağıdaki şekilde kategorize ediyoruz;

 • Müşteriler
 • Çevrimiçi Kullanıcılar
 • Çalışan Adayları
 • Çalışanlar / Hissedarlar / Stajyerler
 • Potansiyel İş ortaklarının Yetkilileri ve Çalışanları
 • Tedarikçilerin Yetkilileri ve Çalışanları

Kişisel veriler Rapidsol tarafından aşağıda tanımlı veri kategorileri altında işlenmektedir;

Veri Kategorisi Veri Kategorisi Açıklaması
Kimlik Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan bilgiler (örneğin TCKN, pasaport numarası, medeni durumu, nüfus cüzdanı seri numarası, ad-soyadı, fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, nüfusa kayıtlı olduğu yer, vukuatlı nüfus cüzdanı örneği gibi)
İletişim Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, kişiyle iletişim kurulması amacıyla kullanılan bilgiler (örneğin e-posta adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, faks numarası, adres)
Konum Verisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, veri sahibinin konumunu tespit etmeye yarayan veriler (örneğin araç kullanımı sırasında edinilen konum verileri)
Müşteri Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilere ait bilgiler (örneğin müşteri numarası, meslek bilgisi, vb.)
Müşteri İşlem Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşteriler tarafından gerçekleştirilen her türlü işleme ilişkin bilgiler (örneğin talep ve talimatlar, destek talebi ve buna ilişkin yazışmalar vb.)
Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler (örneğin giriş çıkış kayıtları, ziyaret bilgileri, kamera kayıtları vb.)
İşlem Güvenliği Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, Rapidsol ve ilgili tarafların teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak amacıyla işlenen kişisel veriler (örneğin kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren Internet sitesi şifre ve parola gibi bilgiler)
Risk Yönetimi Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, Rapidsol ‘ün ticari, teknik ve idari risklerini yönetebilmek için işlenen kişisel veriler (IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, e-posta adresi, Şifre ve Parola Bilgileri Bilgisayar Ekran Kayıtları, Cihaz IMEI Numarası, Cihaz MAC Adresi)
Finansal Bilgi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, kişisel veri sahibi ile mevcut hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlar kapsamındaki kişisel veriler (veri sahibinin yapmış olduğu işlemlerin finansal sonucunu gösteren bilgiler, kredi kartı borcu, kredi tutarı, kredi ödemeleri, ödenecek faiz tutarı ve oranı, borç bakiyesi, alacak bakiyesi vb.)
Çalışan Adayı Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, Rapidsol nezdinde iş başvurusu yapmak üzere bilgilerini paylaşan veri sahiplerine ait, başvuru değerlendirme sürecinde kullanılan kişisel veriler (örneğin; özgeçmiş bilgileri, mülakat notları, kişilik testleri ve bunların sonuçları vb.)
Pazarlama Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, Rapidsol tarafından pazarlama faaliyetlerinde kullanılacak veriler (örneğin; pazarlama amacıyla kullanılmak üzere toplanan kişinin alışkanlıkları, beğenilerini gösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, çerez kayıtları, veri zenginleştirme faaliyetleri)
Çağrı Merkezi Verileri Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, Rapidsol çağrı merkezi ile telefon/web sitesi vb. kanallardan iletişime geçildiğinde kayıt altına alınan veriler (örneğin; ses kayıtları vb.)
Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, hukuki alacak ve hakların tespiti ve takibi ile borç ve kanuni yükümlülüklerin ifası amacıyla işlenen kişisel veriler (örneğin; mahkeme ve idari merci kararı gibi belgelerde yer alan veriler)
Özel Nitelikli Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri
Talep/Destek/Şikâyet Yönetimi Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, Rapidsol’e yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler (örneğin; Rapidsol’e yönelik talep ve şikayetler, bunlarla ilgili kayıt ve raporlar)
Görsel ve İşitsel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen görsel ve işitsel kayıtlar (örneğin; fotoğraflar, kamera kayıtları ve ses kayıtları)

2.2    Kişisel Verilerin Şirketimiz Tarafından İşlenme Amaçları

Rapidsol, yukarıda belirtilen kapsamdaki kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir;

 1. İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 2. Etkinliklerin yönetimi
 3. Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi
 4. Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi
 5. Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi
 6. Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve gerçekleştirilmesi
 7. Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi
 8. Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi
 9. Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi
 10. İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi
 11. Ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi
 12. Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi
 13. Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takip edilmesi
 14. Müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takip edilmesi
 15. Rapidsol ‘un sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması için süreçlerinin planlanması ve/veya gerçekleştirilmesi
 16. Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi
 17. İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi
 18. Personel temin süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi
 19. Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya gerçekleştirilmesi
 20. Hukuki süreçlerin, bunlarla ilgili işlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi
 21. Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi
 22. Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
 23. Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi
 24. Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması
 25. İştiraklerle olan ilişkilerin yönetimi ve/veya denetimi
 26. Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini

2.3    Kişisel Verilerin Rapidsol Tarafından Aktarılması ve Veri Aktarımı Gerçekleştirilen Taraflar

Kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen veri aktarma ve işleme şartları ile yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; tedarikçilerle, hissedarlarla, yetkili satıcılarla, hizmet alınan özel hukuk kişileriyle (güvenlik, eğitim, denetim, etkinlik ve organizasyon, sağlık, iş güvenliği, hukuk konularında), bağımsız denetim kuruluşlarıyla, finans kuruluşlarıyla, direkt ve dolaylı iştirakler başta olmak üzere yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarıyla, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği alınan firmalarla (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), hukuken yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişileriyle, iştiraklerimiz ve hissedarlarımızla, iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle paylaşılabilecek ve yurt dışına aktarılabilecektir.

2.4    Kişisel Verilerin Şirketimiz Tarafından İşlenmesi Usulü

Şirketimiz, veri sorumlusu sıfatı ile Kanun’dan doğan yükümlülükleri kapsamında, veri sahiplerinden kişisel verilerini temin etmeden evvel Kanun’un 10. maddesi doğrultusunda veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen herhangi bir veri işleme süreci Kanun’da belirtilen ve yukarıda Bölüm “2.2.1 ve 2.2.2” maddelerinde detayları verilen şartları karşılamadığı takdirde, veri sahiplerinden açık rızaları temin edilmekte ve ilgili süreçler bahsi geçen açık rıza çerçevesinde sürdürülmektedir.

Kanun kapsamında açık rıza, “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” olarak tanımlanmış olup bu doğrultuda Şirketimiz veri sahiplerini Kanun’un 10. maddesi uyarınca aydınlattıktan sonra açık rızalarını temin etmektedir.

Kanun kapsamında kişisel verilerin saklanması için herhangi bir süre belirlenmemiş olmakla birlikte, genel ilkeler uyarınca kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi esastır. Şirketimiz, söz konusu ilkeye uygun bir şekilde saklama süreleri tespit etmek adına, her bir veri işleme süreci ile ilgili olarak yürürlükte bulunan mevzuatı ve sürecin amacını esas alarak bir değerlendirme yapmaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz, asgari olarak yasal yükümlülüklerinin gerektirdiği süre ile ve her halükârda ilgili zamanaşımı süreleri dolana kadar kişisel verileri saklamaktadır.

Şirketimiz, bahsi geçen sürelerin sona ermesi durumu da dahil olmak üzere herhangi bir süreç kapsamında ilgili kişisel verinin işleme amacının ortadan kalkması ile kişisel verileri Kanun’a uygun bir şekilde anonimleştirmekte, silmekte veya yok etmektedir. Kanun kapsamında anonimleştirme “Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi” şeklinde tanımlanmış olup Şirketimiz anonimleştirme faaliyetleri yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

2.5    Kişisel Veri Güvenliğinin Sağlanması

Şirketimiz, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak adına yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasıtlı olarak silinmesini veya zarar görmesini engelleyecek makul teknik ve idari önlemleri almaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından aşağıdaki listelenmiş tedbirler alınmaktadır:

 1. İşlenen kişisel verilere uygun yazılım ve donanım güvenlik önlemlerinin alınması
 2. Kanun kapsamında öngörülmüş bulunan denetimlerin gerçekleştirilmesi
 3. Şirket içi eğitimler, politika ve prosedürler ile Şirket ve çalışanların Kanun’a uyumunun sağlanması
 4. Şirket içi yetkilendirmeler ile bilgiye erişimin gereklilik esasına dayalı bir şekilde sağlanması ve kayıt altına alınması
 5. Kişisel veri işleme faaliyetlerinin süreç bazında takibinin gerçekleştirilmesi
 6. Tedarikçilerle ilişkilerde kişisel verilerin korunması ve güvenliğinin sağlanmasının sözleşmeler ile taahhütlerin alınması

Verilerin Saklanma Süresi

KVKK hükümlerine uygun olarak, iş bu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası göz önüne alınarak kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

3      Veri Sahiplerinin Kanun’dan Doğan Hakları

3.1    Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesine göre kişisel veri sahipleri aşağıda listelenmiş haklara sahiptir;

 1. Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Düzeltme, silme ve yok etme talepleri neticesinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası belli hallerde veri sahibinin veri sorumlusundan zararlarının tazmini dışında bir talepte bulunamayacağını düzenlemiştir. Buna göre, aşağıda listelenmiş hallerde ilgili verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

 1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 2. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

3.2    Başvuru Hakkının İstisnaları

Kanun’un 28/2 hükmü uyarınca, aşağıdaki hallerde zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, ilgili kişilerin Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan yararlanmaları mümkün olmayacaktır.

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

 3.3    Veri Sahibinin Haklarını Kullanılması

Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için https://www.rapidsol.com.tr/kvkk  bağlantısından ile erişilebilen “Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara ilişkin Form” kullanabileceklerdir.

Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, formun ıslak imzalı bir kopyasının geçerli bir kimlik kartı ile, elden veya noter aracılığı ile “Barbaros Mah. Mor Menekşe Sk. Deluxia Suites A Blok No:3A D: 200 Ataşehir / İstanbul” adresine iletilmesi veya 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak rapidsolbilisim@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi yolu ile gerçekleştirilebilmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bahsi geçen yöntemler dışında bir yöntem öngörülmesi halinde başvurular bu yöntemle de iletilebilecektir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca ilgili kişilerin bu başvurularında adı – soyadı, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

Veri sahibi ilgili kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.

Veri sahibi başvuruları kural olarak Rapidsol tarafından ücretsiz olarak değerlendirilmektedir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından veri sahibinin talebine ilişkin bir ücret belirlenmiş ise, Şirketimiz bu ücret üzerinden ödeme talep etme hakkına sahip olacaktır.

Menü